Risikofaktorer, som kan indvirke på gener og patienttilfredshed efter kirurgisk fjernelse af mandiblens tredjemolar

Nærværende artikel har til formål at beskrive den nuværende viden om de forskellige patientrelaterede, anatomiske, patologiske og kirurgiske risikofaktorers indvirkning på varigheden og graden af de postoperative gener efter kirurgisk fjernelse af M3 inklusive anbefalinger til bedring af patienttilfredsheden og livskvaliteten efter behandlingen.

A831 Figur 3
Oversigtsartikel Dato: 21.05.2024

Kirurgisk fjernelse af mandiblens tredjemolar (M3) er almindeligvis forbundet med postoperative gener af ca. en uges varighed. Imidlertid kan patientrelaterede, anatomiske, patologiske og kirurgiske risikofaktorer indvirke på varigheden og graden af de postoperative gener. Patientens oplevelse af behandlingen og livskvaliteten umiddelbart efter operationen påvirkes ved svære postoperative gener. Stigende alder, rygning, overvægt, kompromitteret immunrespons, præoperativ dårlig mundhygiejne, smerter og infektion omkring M3, pericoronitis, menstruationscyklus, tandens impaktering og vinkling i mandiblen, operationsvarigheden og mindre kirurgisk erfaring er kendte risikofaktorer, som kan forværre varigheden og graden af generne efter kirurgisk fjernelse af M3. Kendskab til de forskellige risikofaktorer og deres indflydelse på de postoperative gener er derfor vigtigt for at bedre patienttilfredsheden. Forskellige informative, profylaktiske og farmakologiske foranstaltninger kan derfor anvendes med det formål at reducere varigheden og graden af de postoperative gener. Nærværende artikel har til formål at beskrive den nuværende viden om de forskellige patientrelaterede, anatomiske, patologiske og kirurgiske risikofaktorers indvirkning på varigheden og graden af de postoperative gener efter kirurgisk fjernelse af M3 inklusive anbefalinger til bedring af patienttilfredsheden og livskvaliteten efter behandlingen.

Klinisk relevans:

Kirurgisk fjernelse af mandiblens tredjemolar er forbundet med postoperative gener, såsom smerte, hævelse og nedsat gabeevne. Patientrelaterede, anatomiske, patologiske og kirurgiske faktorer kan have væsentlig indflydelse på varigheden og graden af disse postoperative gener, som kan være medvirkende til at mindske patientens tilfredshed med behandlingen og aktuelle livskvalitet efter operationen. Kendskab til disse risikofaktorer er derfor vigtigt, så relevante forebyggende foranstaltninger kan iværksættes for at mindske graden af postoperative gener efter operationen og derved bedre patienttilfredsheden. 

Risk factors that may influence discomfort and patient satisfaction following surgical removal of the mandibular third molar


Surgical removal of the mandibular third molar (M3) is commonly associated with postoperative discomfort for approximately one week. However, patient-related, anatomical, pathological, and surgical factors may affect the duration and degree of postoperative discomfort. Patients perception of the treatment and the quality of life immediately after surgery is influenced by severe postoperative discomfort. Increasing age, smoking, obesity, compromised immune response, preoperative poor oral hygiene, pain and infection around the third molar, pericoronitis, menstrual cycle, impaction and angulation of the third molar, duration of surgery, and less surgical experience are recognized risk factors that can exacerbate the duration and intensity of discomfort following surgical removal of M3. Understanding the various risk factors and their impact on the postoperative discomfort is essential to improve patient satisfaction. Utilizing various informative measures as well as prophylactic- and pharmacological tools can therefore be used to reduce the duration and intensity of postoperative discomfort. The objective of this article is to delineate the current understanding of patient-related, anatomical, pathological, and surgical risk factors. It also describes their influences on the duration and intensity of postoperative discomfort following surgical removal of M3, and includes recommendations for enhancing patient satisfaction and the overall quality of life.