ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Tandlægevagt i Region Midtjylland opsagt

Tandlægeforeningen og Region Midtjylland har bedt Indenrigs- og Sundhedsministeriet afklare, om der er hjemmel i lovgivningen til, at regionen kan drive Tandlægevagtordningen.

Tekst: Anne Burlund

Tiltagende bureaukrati og rigide regler har fået Midtjysk Tandlgeforening til at opsige regionens Tandlægevagt ved udgangen af juni i år.

– Vi føler os ikke længere trygge ved at eje Tandlægevagten. De mange regler og krav, der er kommet de seneste år, har skabt en utryghed i bestyrelsen. Vi arbejder frivilligt, men står juridisk på mål for Tandlægevagten, da vi står som ejere af ordningen, forklarer David Mørck, formand for Midtjysk Tandlægeforening, der i årtier har drevet Tandlægevagten i Region Midtjylland.

Tandlægevagten er indskrevet i sundhedsloven, hvor det fremgår, at regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelsen samt repræsentanter fra praksistandplejen har ansvar for at nedsætte et koordinationsudvalg.

Udvalget skal sikre, at der etableres tandlægevagtordninger i regionen, som tandlæger med ydernummer i regionen ifølge lovgivningen er forpligtede til at bidrage til.

Efterlyser klarhed
Der findes dog ingen regler om eller krav til, hvordan vagtordningerne organiseres eller finansieres. Og det er netop problemet, ifølge David Mørck.

– Vi er ifølge lovgivningen forpligtede til at etablere en tandlægevagt, men har hverken budget eller beslutningskompetencer, der kan sikre, at det rent faktisk sker. Det hænger simpelthen ikke sammen, siger David Mørck, der efterlyser større klarhed om forudsætningerne for ordningen.

- Hvad betyder det i 2024, at vi har ”pligt til at medvirke til etableringen af en tandlægevagt”? Skal vi selv arbejde der? Det er formuleringer, der stammer fra en svunden tid, hvor der var mindre juristeri og ingen særlov, men derimod en forhandlet overenskomst, mener David Mørck.

Vi føler os ikke længere trygge ved at ejeTandlægevagten

DAVID MØRCK Formand for Midtjysk Tandlægeforening

Overdrage til regionen
Hvis der ikke findes en løsning, vil Region Midtjylland reelt stå uden en Tandlægevagt 1. juli.

Tandlægeforeningen og Region Midtjylland har derforendt et fælles brev til Sundhedsministeriet for at få afklaret, hvorvidt der er hjemmel i lovgivningen til, at regionen kan drive Tandlægevagten fremadrettet.

– I Midtjysk Tandlægeforening mener vi, at det er regionens opgave at drive Tandlægevagten. Og Region Midtjylland har faktisk tilkendegivet samme holdning. Det er i alles interesse, at der er en Tandlægevagt i regionen. Der eksisterer i dag en veldrevet og velfungerende ordning, som regionen kan overtage uden problemer – hvis der altså er hjemmel i lovgivningen til det, understreger David Mørck.

Ved redaktionens afslutning havde Tandlægeforeningen og Region Midtjylland endnu ikke fået svar fra Sundhedsministeriet.

HVEM DRIVER TANDLÆGEVAGTEN?

Region Hovedstaden

Bornholm

Region Hovedstadens Tandlægeforening (RHTF) har ansvaret for, at ordningen bemandes. Vagten varetages fra tandlægernes egen praksisadresse. Der er udpeget en lokal koordinator, som fordeler vagterne imellem de lokale tandlæger. Det er altid behandlende tandlæge, der bærer ansvaret for egne udførte behandlinger.

Oslo Plads 

Vagtordningen drives af RHTF, hvis CVR-nummer også dækker vagten. Vagten drives af den daglige leder, som er tandlæge. Ydernummer er tildelt tilsynsførende tandlæge. Tandlægerne er alle ansat, og arbejder under egen autorisation.

Hillerød 

Vagtordningen drives som interessentskab med henholdsvis Region Hovedstaden og RHTF som interessenter. Vagtordningen har selvstændigt cvr.nr., og ydernummeret er tildelt den ansvarshavende tandlæge. 

Region Sjælland:

I Region Sjælland drives Tandpinevagten i samarbejde mellem de privatpraktiserende tandlæger, kommunerne og regionen.

Der er indgået rammeaftaler med Slagelse og Guldborgsund kommuner om brug af lokaler og udstyr samt forbrug.

Personalet er ansat på konsulentbasis og afregner efter hver vagt med regionen, som forestår den praktiske afregning af tandlægerne på vegne af de tre parter.

Region Nordjylland:

I Region Nordjylland drives Tandlægevagten af Aalborg Kommune, der er ansvarlig for den økonomiske ledelse af ordningen. Region Nordjylland og Aalborg Kommune har indgået aftaler vedr. driften og administrationen af Tandlægevagten. Tandlægevagten er tildelt et administrativt ydernummer til brug for registrering af de ydelser, som udføres på patienterne i ordningen. Tandlægevagten er ansvarlig for aktiviteten på ydernummeret.

Aalborg Kommune varetager bl.a. vagtplanlægning og faktisk gennemførelse heraf, registrering af udførte ydelser, administrativ ledelse og tilsyn ift. personer, som er ansat i ordningen samt økonomisk ledelse af ordningen. Region Nordjylland er ansættelsesmyndighed og indgår ansættelseskontrakter med tandlæger til ordningens daglige drift.

Aalborg Kommunes tandpleje er ansvarlig for at levere tal til regnskabsmæssig opfølgning og afslutning samt afregne til regionen kvartalsvis. Aalborg Kommunale Tandpleje er desuden ansvarlig for, at ordningen drives forsvarligt og så omkostningseffektivt som muligt, ligesom Aalborgs Kommunale Tandpleje indestår for rigtigheden af de oplysninger vedrørende ordningens økonomi m.v., der leveres til Region Nordjylland.

Region Midtjylland:

Tandlægevagten ejes og drives af Midtjysk Tandlægeforening med et økonomisk tilskud fra Region Midt. Der er ansat en leder af vagten, der står for den daglige drift herunder økonomi, vagtplanlægning og ansættelser.

Midtjysk Tandlægeforening har opsagt aftalen med regionen pr. 30. juni 2024.

Region Syddanmark:

I Region Syddanmark er det regionen, der driver tandlægevagten.

Regionen har det juridiske og økonomiske ansvar. Det er en tandlæge, ansat af regionen, der har det tandfaglige ansvar.

Region Syddanmark har ansat tandlæger og klinikassistenter til at dække vagterne. Personaleansvaret og de administrative opgaver som vagtplanlægning, økonomiopfølgning, ansættelser og lign. hører under Praksisafdelingen i regionen. Regionen har en tandlæge ansat, som har det faglige ansvar for driften i vagten.

Vagten lejer sig ind på tre klinikker tilhørende henholdsvis Regionstandplejen (Odense) og Den Regionale Specialtandpleje (Esbjerg og Kolding).

 

 
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE