Overblik:

Her er Tandtænke­tankens anbefalinger

Siden september 2023 har en tænketank nedsat af Tandlægeforeningen arbejdet på en række anbefalinger til en ny model for voksentandplejen, der er mere tidssvarende, mindre bureaukratisk og afspejler sammenhængen mellem almen og oral sundhed. Arbejdet blev færdiggjort i maj og lanceret på Folkemødet på Bornholm midt i juni. Få overblik over tænketankens anbefalinger her.

TB2024 06 Web Tandkonto
Illustrationer: Rasmus Meisler
Tekst: Anne Burlund
Lettere adgang til tandbehandling

·         Det fastsatte egenbetalingskrav på 600 kr.
– som følge af aktivlovens § 82 a – skal bortfalde.

·         Tilskuddet til § 82 a øges til 100 % af borgerens udgift til tandpleje for et samlet behandlings-forløb for op til 10.000 kr. årligt.

·         Omsorgs-, social- og specialtandplejen sammenlægges til ét tandplejetilbud.

Tandbehandling til personer med psykiske lidelser

·         I de kommende aftaler på psykiatriområdet afsættes midler til at sikre, at personer med psykiske lidelser får bedre adgang til den tandbehandling, de har brug for som følge af deres lidelse og den medicin, de modtager.

Pulje til patienter med kronisk sygdom

·         Der oprettes en pulje under sundhedslovens § 166-ordning for patienter med kronisk sygdom eller lidelser.

·         Ansøgningen gøres lettilgængelig og ubureaukratisk, så patienter, der opfylder kriterierne, ikke skal afgive supplerende oplysninger.

Højere tilskud til regelmæssig tandpleje

·         Der afsættes økonomi til en årlig undersøgelse, tandrensning og forebyggelse til alle danskere omfattet af voksentandplejen.

·         Tilskudsdelen til regelmæssige patienter øges som alternativ til denne årlige offentligt betalte undersøgelse, så de nuværende 35 % i tilskud hæves til fx 60 % i tilskud til undersøgelsesdelen og de forebyggende ydelser, som foretages sammen med undersøgelsen.

Indførelse af tandkonto

·         Der indføres en tandkonto for alle danskere over 21 år med 400 kr. i årligt offentligt tilskud, som kan gemmes i op til to år, så man kan få et samlet tilskud til behandling for 800 kr. Borgere, der er dækket under særlige tilskudsordninger, skal som udgangspunkt ikke omfattes af en tandkonto.

Tilskud til folkepensionister

·         Der skal kunne bevilges udvidet helbredstillæg til alle tandlægebehandlinger med et sundhedsfagligt belæg og op til 85 % af tandlægeudgifter op til 15.000 kr. årligt. Ved behandlinger udover 15.000 kr. kan ansøges om tilskud via kommunen som i dag.

·         Ældre skal kunne få tilskud til røntgenundersøgelse og behandling med bedøvelse.

Indførelse af tandlægen på sundhedskortet

·         Tandlægen indføres på det digitale sundhedskort (app) samt det fysiske sundhedskort.

·         Tandlægevalg skal kunne udføres via sundhed.dk samt integreres på borger.dk i forbindelse med adresseflytning, ligesom det er tilfældet for valg af praktiserende læge.

·         Muligheden for frit valg bliver mere synlig, bl.a. ved at kommunerne automatisk sender brev via e-Boks, hvor muligheden beskrives.

Automatisk visitation til omsorgstandpleje

·         Kommunerne visiterer automatisk borgere til omsorgstandpleje ved omfattende hjemmehjælp og indflytning på plejehjem eller plejebolig.

·         Kommunerne implementerer en -individuel mundplejeplan for alle patienter i omsorgs-tandplejen som en del af den generelle og individuelle forebyggelsesindsats.

·         Det indskrives i sundhedsloven, at borgere kan få transport og ledsagelse til og fra omsorgstandplejen.

·         Som del af helhedsplejen prioriteres og afsættes tid på midlertidige pladser, akutpladser og i den udkørende hjemmepleje til hjælp til tandbørstning og mundsundhed til ældre, der ikke selv kan varetage denne.

Den økonomiske ramme skal følge det demografiske træk

·         Den samlede økonomiske ramme til behandling hos praktiserende tandlæge reguleres med den demografiske udvikling.

Opprioritering af tandpleje på hospitaler

·         Der afsættes ressourcer til ansættelse af tandlæger og tandplejere på hospitalerne og de geriatriske afsnit for de patienter, der er i risiko for tilstødende infektion.

Pengene skal følge patienten

·         Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge følger patienten, så patienternes mulighed for behandling hos egen tandlæge ikke begrænses af det ydelsesmønster, tandlægen har.

Øget samarbejde med læger

·         Der nedsættes en tværgående task force i regi af Sundhedsstyrelsen med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og de respektive uddannelsesinstitutioner, der skal undersøge, hvordan der kan skabes et mere struktureret samarbejde.

·         Tandlæger får mulighed for at henvise til kræftpakkeforløb og yderligere udredning på baggrund af symptomer eller mistanke om alvorlige sygdomme i mundhulen.

·         Privatpraktiserende tandlæger og tandplejere, samt den kommunale tandpleje indtænkes som en del af sundhedsklyngerne og det forpligtende sundhedssamarbejde i det nære sundhedsvæsen.

·         Der skal kunne deles journaler mellem tandlæger, praktiserende læger, hospitaler og andre dele af sundhedsvæsenet, så patienten oplever et sammenhængende behandlingsforløb.

Tandlæger i yderområder

·         Mulighederne for at understøtte en bedre geografisk dækning af privatpraktiserende tandlæger undersøges, så patienter i landdistrikter og yderområder ikke oplever, at der bliver længere til tandpleje.

Opprioritering af hospitalstandpleje

·         Der afsættes ressourcer til, at tandlæger og tandplejere sikrer undervisning af sygeplejersker og plejepersonale på hospitalerne, så systematisk mundhygiejne indgår som en integreret del af behandlingen for de patienter, der er i risiko for tilstødende infektion, og som har behov for hjælp til egenomsorg.

·         Indlagte svækkede ældre bør få en helhedsvurdering, som har fokus på ernæring, medicin, multisygdom, mobilitet, tandsundhed og mestring. Denne vurdering bør danne baggrund for en individuel og helhedsorienteret behandlingsplan, der også bør tage højde for den enkeltes tandsundhed.

Nedsættelse af overenskomstforum

·         I forbindelse med den kommende politiske aftale om nye rammer for voksentandplejen indsættes en solnedgangsklausul på to år, og der etableres et overenskomstforum af Indenrigs- og Sundhedsministeriet med deltagelse af Danske Regioner og Tandlægeforeningen, der skal sikre enighed om grundlaget for en fremtidig overenskomst.

Læs mere om anbefalingerne og tænketankens arbejde på tdlnet.dk/taenketank

De sidder med i Tandtænketanken:

Ellen Trane Nørby,
Formand for Tænketank
for Voksentandplejen

Marlene Grønnegaard Them,
Danske Patienter

Maria Iversen,
Diabetesforeningen

Rikke Hamstedt,
Ældre Sagen

Esben Boeskov Øzhayat,
Københavns Universitet,
Odontologisk Institut

Siri Beier Jensen,
Aarhus Universitet, Institut for
Odontologi og Oral Sundhed

Maiken Bagger,
Offentligt Ansatte Tandlæger

Rune Hyldgaard,
Privat Ansatte Tandlæger

Søren Bach Petersen,
Klinikejere

Susanne Kleist,
Tandlægeforeningen

Frank Dalsten,
Tandlægeforeningen