ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Ortokeratiniseret odontogen cyste – keratiniseret, men ikke en keratocyste

ABSTRACT

Kasuistik Dato: 23.02.2018

BAGGRUND
– En ortokeratiniseret odontogen cyste (OOC) er en sjælden tandcyste, som for nylig er blevet adskilt fra den odontogene keratocyste (OKC) i WHO-klassifikationen. OOC har tidligere været beskrevet som en variant af OKC, og der har hidtil ikke været konsensus om at skelne mellem kontrolforløbene for patienter med OOC og OKC på trods af, at de har forskellige prognoser.

PATIENTTILFÆLDET
– En 17-årig mand havde symptomer fra en visdomstand i underkæben. Denne, samt en tilfældigt opdaget cyste med relation til tanden, blev fjernet ved operation. Patologiundersøgelse påviste OOC.

KONKLUSION
– Det er vigtigt at skelne mellem OKC og OOC, da OOC er mindre lokaldestruerende og har væsentlig mindre recidivtendens. På nuværende tidspunkt skelnes der generelt ikke mellem kontrolforløbet for OKC og OOC, og patienterne får derfor oftest samme omfattende efterforløb. Det vil dog være gavnligt for patienter med OOC at gennemgå færre kontroller i en kortere periode.

ORTHOKERATINIZED ODONTOGENIC CYST – KERATINIZED BUT NOT A KERATOCYST
BACKGROUND

– An orthokeratinized odontogenic cyst (OOC) is a rare dental cyst, which has recently been separated from the odontogenic keratocyst (OKC) in the WHO classification. OOC has previously been described as a variant of OKC and there has not been any consensus so far to distinguish between follow-up of patients with OOC and OKC despite having different prognosis.

CASE STUDY
– A 17-year-old man had symptoms from a third molar in the lower jaw. This, as well as an incidentally discovered cyst relating to the tooth, was removed during surgery. Pathological examination showed OOC.

CONCLUSION
– It is important to distinguish between OKC and OOC as OOC is less locally destructive and has significantly lower recurrence rate. At present, no distinction is generally made between follow-up for OKC and OOC, and patients therefore often receive the same comprehensive follow-up. However, it would be more efficient for patients with OOC to undergo fewer follow-ups for a shorter period.

KLINISK RELEVANS
Artiklen beskriver den sjældne tandcyste ”ortokeratiniseret odontogen cyste”, som for nylig er blevet adskilt fra den ”odontogene keratocyste”, der er langt hyppigere forekommende. Denne diagnoseadskillelse giver god mening, da det gennem mange år er vist, at der, til trods for kliniske ligheder, er stor forskel i vækstmønster og recidivrate. Derfor vil det også give mening at lave forskel i kontrolforløbet for patienter med de to diagnoser, hvilket der ikke er konsensus om på nuværende tidspunkt. Artiklen retter desuden fokus på altid at indsende cystemateriale til patologiundersøgelse, da den rette diagnose kan være svær at stille klinisk.