07.01.2010 |SAMFUND & ARBEJDSLIV,  Af Gitte Almer Nielsen Send samfund & arbejdsliv til ... Udskriv samfund & arbejdsliv

Ulovligt at sælge patientkartotek uden samtykke

Manglende viden om videregivelse og overdragelse af journaler kan koste tandlæger dyrt. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at det ikke er lovligt at sælge patientjournaler i tilfælde af praksisophør uden patienternes samtykke.

Mette Halberstadt, tandlæge i Sundhedsstyrelsen: »Det er meget problematisk, at tandlæger ikke er opmærksomme på lovgivningen, for det kan koste dem dyrt.
Foto:Henrik Sørensen
Mette Halberstadt, tandlæge i Sundhedsstyrelsen: »Det er meget problematisk, at tandlæger ikke er opmærksomme på lovgivningen, for det kan koste dem dyrt.
Du må ikke sælge dit patientkartotek medmindre, du har hver enkelt patients samtykke til at overdrage journalen til en navngiven tandlæge. Som ny klinikejer må du heller ikke åbne journalerne på klinikken uden patientens samtykke. Og uanset om du er køber eller sælger, må du aldrig udlevere originaljournalen til patienten.

Det er nogle af budskaberne i bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 vedr. journalføring og håndtering af journaler, men trods de ca. tre år på bagen er bekendtgørelsen ikke alment kendt blandt tandlæger. Det vurderer tandlæge Mette Halberstadt fra Sundhedsstyrelsen, og hun finder det bekymrende. En overtrædelse af bekendtgørelsen kan nemlig have vidtrækkende konsekvenser for tandlægen.

Tandlæge ejer ikke journaler
Derfor gør Sundhedsstyrelsen nu opmærksom på, at journaler ikke er tandlægens ejendom, og at det dermed ikke er lovligt at sælge patientjournaler i tilfælde, hvor man nedlægger sin praksis, uden patienternes samtykke. Det vil sige, at hvis man skal sælge sit patientkartotek, skal man hente hver enkelt patients tilladelse til at overdrage journalen til en navngiven tandlæge. Hvis man derimod blot lukker sin praksis, eller patienten siger nej tak til tilbuddet om at blive overdraget til en ny tandlæge, er man forpligtet til at sende journalerne til embedslægen.

Blandt tandlæger har der samtidig hersket den misforståelse, at tandlæger kunne sælge patientkartoteket som en virksomhedsoverdragelse, hvor patientkartoteket bl.a. indgik, har Mette Halberstadt erfaret.

– Det har ingen indflydelse på Sundhedsstyrelsens tolkning af bekendtgørelsen, at man laver en virksomhedsoverdragelse. Man må ikke sælge patientkartoteket uden patienternes accept. Hvis man skal overdrage kartoteket, skal praksis overdrages til en anden tandlæge til fortsat drift, eller man skal have patienternes samtykke, forklarer Mette Halberstadt.

Med patienternes samtykke mener Mette Halberstadt, at patienten skal give accepten telefonisk eller personligt, og hun understreger, at det ikke er nok at indhente tilladelse ved at skrive, »hvis jeg ikke hører fra dig, så antager jeg …« Når samtykke er indhentet, skal det noteres i journalen.

Uvidenhed kan koste dyrt
Det kan godt bekymre Mette Halberstadt, at tandlægerne bliver overraskede og forundrede, når hun fortæller om bekendtgørelsen. Tandlæger løber nemlig en væsentlig risiko ved et evt. salg af patientkartoteket uden indhentning af tilladelse hos patienterne.

– Det er meget problematisk, at tandlæger ikke er opmærksomme på lovgivningen, for det kan koste dem dyrt. Det ville være så trist, hvis en ældre kollega grundet uvidenhed eller forkert rådgivning lukker sin klinik og sælger sit kartotek for at gå på pension og nyde sit otium for derefter at havne i en stor sag, hvor muligvis både indtægten fra salg af kartoteket samt en bøde skal betales. Og så har man ikke engang mulighed for at tjene pengene ind igen, siger Mette Halberstadt.

Men det er ikke kun en bøde, tandlægerne risikerer, hvis de overtræder bekendtgørelsen. Der står nemlig også i den, at en samtidig overtrædelse af persondataloven kan straffes med fængsel i indtil fire måneder. Ifølge Mette Halberstadt har der dog endnu ikke været sager, hvor tandlæger er blevet idømt en bøde, eller fængsel for den sags skyld. Men hun påpeger, at det er hendes erfaring fra Sundhedsstyrelsen, at patienter i dag er meget vidende og opmærksomme på regler og love, og det er derfor formentlig et spørgsmål om tid, før politiet får en henvendelse fra en patient, hvis de danske tandlæger ikke er opmærksomme på bekendtgørelsen.

Nye klinikejere bør også være opmærksomme
Der er dog også grund til at være opmærksom på bekendtgørelsen, hvis man overtager en praksis. Her har det nemlig også betydning, at journalen er patientens, for som det fremgår af bekendtgørelsen, er det først tilladt at kigge i patientens journal, når patientens samtykke er indhentet.

Det fremgår samtidig, at den tandlæge, der sælger sin praksis, hvis det er praktisk muligt, skal indhente samtykke til overdragelsen af journalerne. Hvis ikke det kan lade sig gøre, er det den nye tandlæges forpligtelse at indhente samtykket.

Det kan dog også tænkes, at patienten ikke ønsker at give sit samtykke, og så skal journalen sendes til embedslægen eller alternativt til patientens nye tandlæge.

Personfølsomme oplysninger
Uanset om der er tale om praksisophør eller salg af klinik, medgiver Mette Halberstadt, at reglerne kan virke omstændelige, men hun påpeger også, at politikerne, der lovgiver, ønsker at styrke patienternes sikkerhed. Hun har dog ikke forståelse for de kritikere af bekendtgørelsen, der mener, at den er overflødig.

– Bekendtgørelsen er ikke kun for tandlæger. Den er for alle autoriserede sundhedspersoner. Tandlæger bliver nødt til at tænke ud over tænder. Tag fx en patient, som har gået til psykiater, og denne har skrevet flere tunge psykiatriske diagnoser i patientens journal. Den slags personfølsomme oplysninger bliver man jo nødt til at sætte nogle rammer op for, så de bliver beskyttet. På samme måde står der jo også personfølsomme oplysninger om sygdom i en tandlægejournal. Disse skal også beskyttes, slutter Mette Halberstadt.


Korrekt journalhåndtering

Generelt
En originaljournal må kun overdrages til en anden sundhedsperson inden for samme faggruppe eller til embedslægen. Originaljournalen må derfor aldrig overdrages til patienten selv.

Hvis praksis er overdraget til fortsat drift
Når en tandlæge overdrager sin praksis til en anden tandlæge til fortsat drift, kan patientjournalerne overdrages til den nye tandlæge. Men da journalen er patientens, skal patienten give tilladelse til overdragelsen. Tilladelsen kan ske telefonisk eller ved et besøg på klinikken, og det skal anføres i journalen.  

Såfremt det ikke har været praktisk muligt at indhente samtykke til overdragelsen, er det den nye tandlæges forpligtelse at indhente patientens samtykke, ligesom det er den nye tandlæges forpligtelse at indsende journaler til embedslægen, hvis patienterne ikke ønsker at fortsætte på klinikken. Alternativt kan den nye tandlæge også sende journalen til patientens nye navngivne tandlæge.

Hvis praksis ikke er overdraget til fortsat drift
I tilfælde af praksisophør skal journalen sendes til embedslægen, hvilket skal anføres i journalen.

Det påhviler den tandlæge, der er ophørt med at drive praksis, at videregive journalerne til embedslægen.

Tandlægen kan indhente patienternes aktive accept til at overdrage journalerne til en anden navngiven tandlæge.


Udskriv samfund & arbejdsliv
Send samfund & arbejdsliv til ...

Din kommentar

"Ulovligt at sælge patientkartotek uden samtykke" af Gitte Almer Nielsen

Har du lyst til at kommentere denne artikel, så skriv her.

Navn:
E-mail:
Kommentar: 

Spamsikring: Indtast det første bogstav i ordet ”Hygiejne”
  

Tandlægebladets videoarkiv

Du kan se alle de videoer, Tandlægebladet har produceret, i Tandlægebladets videoarkiv på Vimeo.

Søger du noget bestemt?

Find det du leder efter med et søgeord og en kategori.

Annonce
Annonce
Annonce